Bang phái chiến

Bang hội | Quyền lợi bang viênBang phái chiến
Bên cạnh quyền lợi, các thành viên bang hội phải có nghĩa vụ với bang hội: bảo vệ bang hội trước cường đạo, tham gia bang phái chiến.
(Tính năng sẽ cập nhật trong phiên bản tiếp theo)