Địa đồ Liệt Hỏa

Liệt Hỏa có tổng cộng 13 thành trấn chính, lấy Lạc Dương Thành làm trung tâm. Để di chuyển sang các thành trấn khác, các bằng hữu có thể đến cổng dịch chuyển, hoặc bấm trực tiếp vào thành trấn đó trên bản đồ thế giới.