Hệ thống đồng hành

Trân thú | Tọa kỵMệnh hồn
Trên bước đường giang hồ, trân thú là bạn đồng hành không thể thiếu của các nhân sĩ: Vừa tăng lực chiến, vừa có các kỹ năng hỗ trợ, tấn công, hộ chủ.
 Có nhiều cách để sở hữu một trân thú: tìm bắt, mua trứng tại shop, đổi bằng thần thú đơn, sự kiện.
 Chỉ có 1 trân thú có thể xuất chiến, các trân thú còn lại vẫn được tính lực chiến cho chủ nhân.
 Để tăng thêm ô chứa trân thú, các nhân sĩ có thể mua thêm túi trân thú tại Shop.