Mệnh hồn

Trân thú | Tọa kỵMệnh hồn

 Mệnh hồn là một bảo vật đi theo bên cạnh thủ hộ cho chủ nhân. Mỗi loại mệnh hồn có các chỉ số thuộc tính và kỹ năng khác nhau. Chỉ khi trang bị vào túi nhân vật, thuộc tính và kỹ năng của mệnh hồn mới có tác dụng.
 Mệnh hồn có thể luyện hồn, trọng chú hoặc ngự linh. Tất cả nguyên liệu này đều có thể thu thập qua các hoạt động ngày. Đặc biệt, khi ngự linh mệnh hồn, thuộc tính của mệnh hồn sẽ được tăng thêm cho nhân vật cho dù có đang trang bị mệnh hồn đó hay không. 
 Có nhiều cách để sở hữu mệnh hồn: Hoàn thành nhiệm vụ chính, Săn Boss, đổi tại shop bang, đổi bằng điểm truyền thừa, sự kiện,...