Tọa kỵ

Trân thú | Tọa kỵMệnh hồn
 Tọa kỵ trong Liệt Hỏa rất phong phú:
     - Tọa kỵ chạy trên đất như tiểu bàn kê mập mạp đáng yêu, Vân Tiên Lộc xinh đẹp thoát tục, Hãn Huyết Mã oai phong,... 
     - Tọa kỵ bay thấp như Cẩm Lý Sao - chú cá chép gấm - có thể chở đôi,  Ám Kình Ngư,...
     - Tọa kỵ bay cao như Thiên Hỏa Phụng, Thanh Linh Hạc, Tiên Linh Khổng Tước,...
Các tọa kỵ này đều giúp tăng thêm lực chiến và có thêm kỹ năng hỗ trợ cho chủ nhân.

 Mỗi nhân sĩ sẽ có một tọa kỵ cơ bản, khi thăng cấp sẽ nâng lên một ngoại hình mới.