Sư đồ

Hảo hữu | Tình duyênSư đồ
Đến mốc level 62, các nhân sĩ có thể bái sư hoặc nhận đồ đệ. Sau khi bái sư/nhận đồ đệ, các nhân sĩ phải thực hiện các nhiệm vụ sư đồ để nhận được nhiều phần thưởng cũng như tích lũy điểm truyền thừa - có thể đổi các vật phẩm quý giá trong shop truyền thừa.
 Cách nhận sự phụ và đồ đệ.
Khi đạt đủ cấp độ, nhân sĩ có thể vào giao diện của sư đồ chọn nút ( + ) sẽ hiện ra bảng để tìm sự phụ hay đồ đệ mà mình muốn .
Nếu nhân sĩ cấp độ nhỏ muốn tìm sư phụ thì khi hiện ra bảng nhân sĩ có thể chọn vào nút tìm sư phụ danh sách các sư phụ có cấp độ cao hơn nhân sĩ sẽ hiện ra lúc đó thiếu hiệp bấm vào dấu ( + ) sau mỗi tên để xin phép nhận sư phụ và đợi bên kia đồng ý nhận làm đồ đệ.
Sau khi nhận sư đồ, nhân sĩ có thể cùng tổ đội đến NPC Phu Tử tại Lạc Dương thành tăng lên thân truyền, phần thưởng và điểm truyền thừa sẽ được nhận nhiều hơn.
Lưu ý: Mỗi người chỉ được tăng chức là 4 thân truyền sư phụ và 4 thân truyền đệ tử.

 Lợi ích khi nhận đệ tử:
- Khi nhận đệ tử , mỗi lần đệ tử hoàn thành xong nhiệm vụ truyền công ngày thì sư phụ có thể nhận được phần thưởng qua thư và điểm truyền thừa, nếu là thân truyền đệ tử phần quà và truyền thừa nhận được sẽ nhiều hơn.
- Ngoài ra khi đồ đệ hoàn thành hoạt động thí luyện (đội), thì đồ đệ và sư phụ đều được thường thêm Điểm truyền thừa.
- Đồ đệ chưa xuất sư nếu lên cấp 120 thì có thể đến NPC Nhan Tử để nhận nhiệm vụ xuất sư, hoàn thành xong đệ tử và mỗi vị sư phụ sẽ nhận điểm truyền thừa (thân truyền sẽ được thường thêm), sau khi xuất sư vẫn giữ mới quan hệ sư đồ.

 Lợi ích khi nhận sư phụ
- Sau khi nhận sư phụ, mỗi ngày nhân sĩ có thể đến NPC Nhan Tử để nhận nhiệm vụ Luyện Công Ngày, sau khi hoàn thành thì nhân sĩ sẽ nhận được điểm truyền thừa.
- Ngoài ra khi train quái ngoài thành cùng sư môn nghĩa là train quái cùng đệ tử khác của sư phụ, nhân sĩ sẽ nhận được thêm 10% kinh nghiệm.
- Khi nhận được điểm truyền thừa, nhân sĩ có thể đến NPC Phu Tử vào tiệm kế thừa để đổi các vật phẩm.
- Giao diện tiệm kế thừa: