Đăng nhập nhận quà

Nằm trong chuỗi sự kiện Cuồng nhiệt cùng server mới, Sự kiện Đăng nhập nhận quà sẽ diễn ra như sau:
 Phạm vi: Server mới
 Thời gian: Ngày thứ 4 mở server mới - kéo dài 3 ngày
 Nội dung:
Mỗi ngày đăng nhập trong thời gian diễn ra sự kiện, các nhân sĩ sẽ nhận được quà hấp dẫn như Liệt Hỏa lệnh, Bạc, các loại bảo thạch...
Cách nhận: các nhân sĩ đăng nhập vào game, bấm nút :Cuồng" trên giao diện game, chọn nút Quà đăng nhập:
 Lưu ý: Liệt Hỏa Lệnh dùng để đổi quà mừng server mới ở nút thứ 3 của bảng sự kiện.